Regulamin

Regulamin Kliniki Stomatologicznej Ratyńscy Stomatologia w Warszawie ul. Niedzileskiego 2a lok U1

 1. Klinika Stomatologiczna Ratyńscy Stomatologia świadczy usługi z zakresu poradnictwa i leczenia wszystkich specjalności stomatologii.
 2. Klinika prowadzi dzienną opiekę stomatologiczną . Klinika jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20 . Kierownictwo Kliniki zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia.
 3. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu wizyty osobisty , telefonicznym bądź mailowym. W celu jak najlepszego dopasowania długości wizyty do potrzeb pacjenta , nasza recepcjonistka przeprowadza wstępny wywiad , prosimy więc o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji.
 4. Wszystkich pacjentów pierwszorazowych o przybycie na wizytę 10 minut wcześniej w celu wypełnienia ankiety ogólnomedycznej , zgodnej z aktualnym stanem zdrowia. Karta zdrowotna musi zawierać numer pesel pacjenta zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej. Administratorem i Zarządzającym danymi pacjenta jest klinika stomatologiczna Ratyńscy Stomatologia z siedzibą w Warszawie ul. Niedzielskiego 2a lok U1.
 5. Wszystkie wizyty są uprzednio potwierdzane przez recepcję kliniki. Pacjenci którzy chcą anulować bądź przełożyć wizytę proszeni są o dokonanie tego nie później niż na 24 godziny przed planowaną wizytą . W przypadku niedostosowania się do tej prośby pacjent zostanie obciążony kwotą 80zł za każde 30 minut wizyty. W przypadku powtarzających się nieobecności na wcześniej zaplanowanych wizytach , umówienie kolejnej będzie możliwe po wpłaceniu równowartości planowanej wizyty , która przechodzi na konto kliniki w przypadku niepojawienia się pacjenta. Spóźnienie się na wizytę więcej niż 15 minut bez wcześniejszej informacji telefonicznej traktowane jest jako nieobecność.
  W przypadku nie potwierdzenia przez pacjenta wizyty klinika zastrzega sobie możliwość anulowania wizyty.
 6. Każdy pacjent niepełnoletni może odbyć wizytę tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego . Kartę zdrowotną dziecka wypełnia rodzic/opiekun prawny . W przypadku pacjentów powyżej 16 roku życia wymagany jest podpis pacjenta i rodzica/opiekuna prawnego.
 7. W przypadku pacjenta niepełnoletniego , przy braku współpracy ze strony pacjenta małoletniego, rodzice ponoszą opłatę za zablokowanie gabinetu , w wysokości 50zł za każde 30 minut wizyty.
 8. Za szkody wyrządzone w klinice przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Pacjenci są przyjmowani w kolejności wg zapisu , staramy się aby nie było opóźnień , ale czasem z powodu nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od nas może dojść do przedłużenia . W wyjątkowych okolicznościach klinika zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przyjmowanych pacjentów.
 10. Pacjenci rozpoczynający leczenie protetyczne zobowiązani są do akceptacji przedstawionego im planu i kosztorysu leczenia. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem pacjent wpłaca 40% zaliczki bezzwrotnej. Pacjent ma prawo do 3 bezpłatnych wizyt kontrolnych po zakończeniu leczenia, za każdą kolejną pobierana jest opłata w wysokości 50zł za wizytę.
 11. Pacjenci rozpoczynający leczenie ortodontyczne , implantologiczne zobowiązani są do akceptacji przedstawionego im planu i kosztorysu leczenia. Klinika zastrzega sobie prawo do poproszenia o wpłatę bezzwrotnej zaliczki w wysokości 40% planowanego aparatu ortodontycznego / implantu przed rozpoczęciem leczenia
 12. Wszyscy lekarze w Klinice świadczą usługi stomatologiczne na najwyższym poziomie , zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i najnowszymi trendami w leczeniu. Warunkiem rękojmi jest odbywanie wizyt kontrolnych co 3-6 miesięcy wg wskazań lekarza prowadzącego w Klinice Ratyńscy Stomatologia w Warszawie . Wizyta kontrolna jest odpłatna w wysokości 50 zł , w razie konieczności wykonywane są dodatkowe badania.
  * na wypełnienia udzielana jest rękojmia 1 roku od dnia wizyty (nie dotyczy zębów mlecznych, odbudów warunkowych)
  * protetyka -uzupełnienia stałe 2 lata od dnia wizyty
  * protetyka – uzupełnienia ruchome 6 miesięcy od dnia wizyty
  * implanty -producent implantu udziela dożywotniej gwarancji pod warunkiem stosowania się do zaleceń lekarski oraz zgłaszania się na okresowe kontrolne wizyty i badania( pacjent ponosi koszt zablokowania gabinetu 500zł, na wprowadzenie nowego implantu, koszt nowego uzupełnienia protetycznego ponosi pacjent)

  Rękojmia nie jest udziela gdy:
  * pacjent nie zgłasza się na wyznaczone zgodnie z harmonogramem wizyty kontrolne
  * nie stosuje się do zaleceń higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
  * przerwał zaplanowane wcześniej leczenie
  * zgłasza się na wizyty kontrolne ortodontyczne nieregularnie , nie przestrzega retencji zgodnie z zaleceniami
  * samodzielnie dokonuje korekt lub napraw uzupełnień protetycznych lub aparatów ortodontycznych
  * pacjent uległ wypadkowi i doszło do uszkodzenia /pęknięcia własnych zębów pacjenta , uzupełnień protetycznych , aparatów ortodontycznych
  * nie stosuje szyn relaksacyjnych , szyn ochronnych zaleconych przez lekarza prowadzącego

 13. Pacjent ma prawo do wydania swojej dokumentacji medycznej po wcześniejszym złożeniu tej prośby na piśmie oraz uiszczeniu opłaty 0,30zł za stronę kopii albo wydruku lub 1,74 na elektronicznym nośniku danych. Czas przygotowania dokumentacji medycznej to 14 dni roboczych

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej http://www.ratynscystomatologia.pl (dalej jako „Serwis”). Administratorem danych osobowych jest Jarosław Ratyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RATYŃSCY STOMATOLOGIA JAROSŁAW RATYŃSKI z siedzibą w Warszawie (01-875), ul. płk. Mieczysława Niedzielskiego "Żywiciela" 2A lok. U1, REGON: 142601979, NIP: 8221895560, nr telefonu 513539933, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Serwis może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się przy tym dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy mieli świadomość korzystania z innej strony internetowej nienależącej do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu opinii dostępnym na podstronie: http://www.ratynscydentalclinic.pl/klinika/opinie;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 3. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
  1. zamieszczenia opinii na stronie internetowej http://www.ratynscystomatologia.pl/ (zakres danych: imię oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. W ramach procesu przesyłania opinii Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w wyrażonej zgodzie oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane do zamieszczenia opinii przez Administratora. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych) w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO;
  2. odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików cookies – szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Administratora z plików cookies znajdują się w Polityce Cookies poniżej.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Polityka cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis dla Użytkownika.
 4. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. cookies sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika,
  2. cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie przez Użytkownika urządzenia nie powoduje ich usunięcia,
  3. cookies statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Serwisie.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu, umożliwienia płynnej nawigacji na stronach i podstronach Serwisu,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, także za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA – polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl,
  3. sprawdzenia statusu indeksowania witryny przez wyszukiwarkę Google oraz zoptymalizowania widoczności strony za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Search Console, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA – polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl,
  4. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii – polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies.
 6. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności wyżej wskazanych osób trzecich, celem zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies tych podmiotów.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego przez Użytkownika (przeglądarki internetowej).
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia jego danych osobowych przez Administratora oraz zaprzestać korzystać z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
 3. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  

W ramach naszej witryny internetowej stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Akceptuję pliki cookies na sronie ratynscydentalclinic.pl Akceptuję